kamera b 150px

Ręczny przyrząd gazometryczny RPG-1 jest urządzeniem przenośnym zasilanym bateryjnie, które służy do prowadzenia pomiarów parametrów atmosfery w strefach zagrożonych wybuchem.

Mierzonymi wielkościami fizycznymi mogą być, w zależności od wersji przyrządu, stężenia gazów zawartych w atmosferze (metanu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, siarkowodoru, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, chloru, wodoru, amoniaku, fosforowodoru, chlorowodoru lub cyjanowodoru) lub wartości temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia (w jednym przyrządzie). Miejscem stosowania są podziemne wyrobiska kopalni lub obiekty przemysłowe, w których występuje zagrożenie wybuchem. Urządzenie zabudowane jest w szczelnej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego.

Wewnątrz zawarty jest układ elektroniczny wraz z sensorem pomiarowym i akumulatorem zasilającym przyrząd.

Ładowanie akumulatora może odbywać się jedynie poza strefą zagrożoną wybuchem.